Tin về buổi họp ngày 02122007 tại Houston Texas

Vao ngay 2 thang 12 nam 2007 vua qua, mot buoi hop quan trong gom co Dai Dien nhung gia dinh cua Tu Cai Tao va Ban Chap Hanh Tong Hoi H.O va Ban Chap Hanh Hoi Vietnamese POW da dien ra tai 1117 Herkimer, Houston, Texas 77008.

Tat ca co 11 gia dinh da duoc moi ve Houston tham du. 10 trong so 11 gia dinh da tham gia cuoc hop. Trong so 10 gia dinh hop co 4 gia dinh  vi hoan canh kho khan, khong ve hop duoc nen da goi dien thoai de tham du cuoc hop. Nhung gia dinh nay da dong gop y kien tren dien thoai. Trong so 4 gia dinh khong ve duoc, Bon nguoi khong ve duoc, co mot gia dinh nguoi than duy nhat o My la anh Nguyen Quang Thanh dang nam benh vien, mot nguoi o Duc Quoc, con hai nguoi khac vi khong xin duoc phep. Buoi hop da dat duoc ket qua nhu sau:

1- Nhom gia dinh tu si dong y bau ba Ho Thi Yen CHi, vo co Trung Ta Nguyen Be giu chuc vu Truong Nhom Gia Dinh Tu Si.

*- Nhiem vu cua Truong Nhom, la kiem soat Tien trong Account, kiem soat so tien thu,chi va. Khi co de nghi xuat tien thi phieu xuat phai thong qua y kien, cua truong nhom.

*- Khi ngoi mo duoc tim thay thi Nhom Gia Dinh Tu Si se hop va co quyet dinh de cu nguoi cung chi xuat tien de ve VN boc mo. Dai dien cua Nhom Gia dinh Tu si se lien lac, thao luan truc tiep voi chanh quyen VN va lap ke hoach boc mo. Tong Hoi da mo duong xong, ke tu hom nay, se la nguoi Giam Sat, Co van, de moi nguoi di dung duong loi Nhan Dao da vach ra, dong thoi dung ra giai quyet nhung kho khan neu co.

– Tong Hoi da dua Ban Dieu Le gom 11 diem de moi nguoi cung thao luan. Tat ca deu dong y thi hanh ban dieu le. Tat ca da ky ten trong ban dieu le va ky ten trong ban cam ket thi hanh ban Dieu Le va cho phep Tong hoi duoc toan quyen xu dung hinh anh, video, DVD da thu hinh trong cac buoi hop, cung nhu luc boc mo … mac du co hinh anh ca nhan va gia dinh.. Rieng nhung nguoi vang mat, Tong hoi se goi ban thao den de ky ten.

– Vi Tong hoi chua co ngan quy, nhom Gia Dinh Tu Si da dong y, nhung gia dinh nao di boc mo than nhan, se chi tra tat ca chi phi lien quan den van de boc mo than nhan cua minh va tu tra moi chi phi do, khong qua tay mot nguoi nao khac.. Nhom cung dong y, dong gop chi phi de muon nguoi dia phuong di tim mo. Tien dong gop nay, do Trung Nhom Gia Dinh Tu Si giu va chi tra, sau khi thao luan voi nguoi trong nhom.

– Nhung nguoi tham du cuoc hop da cung thao luan va dua ra bien phap thich ung, dua ra cach giai quyet nhung truong hop nhu:

– Than nhan nghi ngo hai cot.

– Vi du, neu noi chon co 5 ngoi mo, khong co mo bia, nhung co ten nguoi chet, trong do, co than nhan cua 3 nguoi thi giai quyet ra sao?

– Nhung noi chon cat se bi giai toa, giai quyet ra sao …

Mot thanh cong dang ke, do la the he thu hai, con em nhung nguoi da chet trong trai rat nhiem tinh, khao khat muon tim kien hai cot cua cha, ong minh, mac du la mot nam xuong tan. Cac em da nhiet tinh dong gop y kien, dong gop cong suc de tiep voi Tong hoi, dua het hai cot nguoi qua co ve voi gia dinh. Cac em tu dong cho dia chi email de hang ngay trao doi y kien, tao thanh mot Team Work rat khich le.

 

20071202_P1 20071202_P2 20071202_P3